Impressum

Betrei­ber gemäß §§ 5 und 6 TMG:

BreathExpe­ri­ence Berlin GbR
Neue Kul­mer Stra­ße 1
10827 Ber­lin

Tele­fon: 030 4623719 ↗
Tele­fax: 030 4623719

Gesell­schaf­ter:
Juerg Roff­ler
Mobil: +41 79 489 1132 ↗
E‑Mail: juero(at)att.net

Ger­trud Kut­scher
Tele­fon: 030 4623719 ↗
E‑Mail: gertrudkutscher(at)atemkraft.de

Chris­ti­ne Ritt
Tele­fon: 030 76768585 ↗
E‑Mail: atem(at)critt.de

Steu­er­num­mer: 18/408/00337

Inhalt­lich ver­ant­wort­lich gem. § 55 II RStV: BreathExpe­ri­ence Ber­lin GbR,
Ger­trud Kut­scher, Juerg Roff­ler, Chris­ti­ne Ritt, 10827 Ber­lin, Neue Kul­mer Str. 1 ↗
Print Friendly, PDF & Email