Atem Bewegt


Termin Details

Die­ser Ter­min fin­det das nächs­te Mal am 10. Juni 2024 18:30 statt.

  • Ort: Gneisenau
  • Ter­min­ka­te­go­rien: ,
  • Kom­men­de Daten:

Wöchent­li­che Kur­se für Men­schen mit Erfah­rung im Erfahr­ba­ren Atem.

Kurs­lei­tung: Chris­ti­ne Ritt ↗, 030 76768585

Anmel­dung erbeten.

Print Friendly, PDF & Email