Offene Atemgruppe


Termin Details

Die­ser Ter­min fin­det das nächs­te Mal am 14. Juni 2024 17:15 statt.

  • Ter­min­ka­te­go­rien: ,
  • Kom­men­de Daten:

Atem­weg

Kurs­lei­tung: Ger­trud Kutscher ↗

Zur dif­fe­ren­zier­ten Ankün­di­gung und Anmel­dung auf der Ver­an­stal­ter-Web­site … ↗

Print Friendly, PDF & Email